Botilbud

Jeg tilbyder dialogbaserede kurser og undervisning på botilbuddet i reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten. I skal blot stille et lokale til rådighed, hvor der er plads til de medarbejdere, der skal deltage. Se mere om indholdet under punktet ydelser.

I dag er det Socialtilsyn, som står for godkendelse og tilsyn med det specialiserede socialområde, og aflægger besøg mindst en gang om året. Tilsynet føres ud fra en kvalitetsmodel med en række parametre, og bl.a. ses der på om medarbejdernes har de relevante kompetencer og opdateret viden. En del af denne viden er kendskab til reglerne for magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten.

Serviceloven indeholder regler om, hvilke former for indgreb i selvbestemmelsesretten, som lovligt kan sættes i værk. Beslutninger om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten skal træffes af den ansvarlige myndighed, men der er også situationer, hvor beslutningen træffes på stedet af medarbejderen, for at afværge en nærliggende risiko for væsentlig personskade – enten på borgeren selv eller på andre.

Senest er sundhedsloven ændret, så man nu kan tvangsbehandle varigt inhabile, der fx indlægges på hospitalet. Tidligere har det været sådan, at hvis den inhabile i ord eller handling modsatte sig behandling – ja så kunne man som udgangspunkt ikke behandle – uanset hvad en værge evt. måtte give samtykke til.

I dagligdagen står medarbejderen ofte i situationer, hvor der er en række afvejninger af forskellige hensyn – hensynet til den enkeltes værdighed og tryghed eller hensynet til andre. Mange spørgsmål rejser sig, når man skal sikre omsorgen for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne uden samtidig at anvende magt.

  • Hvad må man egentlig og hvornår er noget en magtanvendelse
  • Må man forhindre borgeren i at forlade botilbuddet
  • Hvad stiller man egentlig op, når borgeren er aggressiv og slår ud efter medarbejdere og medbeboere, og
  • Hvornår skal man gribe ind – hvornår er der risiko for personskade
  • Hvilken betydning har de nye regler for tvangsbehandling af varigt inhabile?

Disse og en række andre spørgsmål må medarbejderne dagligt stille sig selv i arbejdet med borgere med væsentlig nedsat psykisk funktionsevne.

Det siger sig selv, at man altid skal søge at undgå anvendelse af magt, og dette tilgodeses først og fremmest gennem den måde arbejdet tilrettelægges på, ligesom medarbejdernes faglige viden og erfaring har en stor betydning.

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse mest muligt og sikre, at det kun er de indgreb, der er absolut nødvendige, der lovligt kan iværksættes.

Der tilbydes dialogbaseret kursus hos jer, hvilket sikrer, at mange medarbejdere på samme tid kan modtage fælles undervisning, og dermed også have fælles refleksioner. Med afsæt i lovens bestemmelser, gennemgås:

  • Servicelovens formål, Servicelovens formål, herunder formålet med reglerne om magtanvendelse
  • Omsorgspligt og omsorgspligtens dilemma
  • Forskellige former for magtanvendelse (SEL §§ 124-129)
  • Snitflader til anden lovgivning – fx sundhedsloven
  • Hvem træffer afgørelse, hvem giver tilladelse og hvem skal underrettes