Kommuner

En mere og mere kompleks lovgivning stiller større og større krav til sagsbehandlere, der til dagligt arbejder med love og regler, og dagligt træffer afgørelser om borgeres ret til forskellige ydelser.

Indimellem udvikler sagerne sig, så de kan synes uoverskuelige, uoverkommelige eller svære at håndtere. Komplekse enkeltsager kan fylde meget for medarbejde, ledere og i teamet og betyde, at der bruges uforholdsmæssigt meget tid på sagen.

Kompleksiteten kan udspringe af lovgivning som er kompliceret såvel som af overlappende lovgivning, der betyder, at sagen skal løses på tværs af myndighedsafdelinger. Andre gange fylder sagerne fordi de ganske enkelt er svære, berører medarbejderne følelsesmæssigt eller fordi borgernes eller pårørendes opfattelse af, hvilke ydelser eller hjælp de har ret til, ikke stemmer overens med sagsbehandlerens faglige vurderinger eller med lovgivningen. Presse eller lokale politikere, der går ind i enkeltsager er ligeledes et eksempel på, hvordan en sag pludselig kan lægge pres på en afdeling.

Derfor er det vigtigt at medarbejderen og teamet har et fælles fagligt fundament at stå på, som er med til at sikre en ensartet praksis i overensstemmelse med reglerne for området, ligesom det er en styrke, at kunne sparre med hinanden i svære sager.

Sagssupervision og faglig sparring – individuelt såvel som i grupper, med afsæt i konkrete sager, styrker den enkelte sagsbehandler og teamets faglige vurderinger, og understøtter, at der træffes korrekte afgørelser, ligesom fælles undervisning for teamet styrker det faglige miljø.

Læs mere om supervision, kurser, undervisning og konsulentydelser ved at trykke på linkene:

Sagssupervision og faglig sparring

Undervisning i sagsbehandlingens faser – sagens gang fra start til slut

Den gode afgørelse

Dialogbaseret kursus i magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten på botilbud og plejecentre

Konsulentopgaver