Kort CV

Profil

Erfaren jurist med ledelseserfaring samt sygeplejefaglig baggrund, der gennem årene har arbejdet i forskellige politisk ledede organisationer og med et indgående kendskab til beskæftigelses-, social-, psykiatri- og sundhedsområdet.

Erfaring med politisk betjening, sekretariatsbetjening, undervisning, vejledning og udarbejdelse af notater.

 • Ledelseserfaring inden for børne- og voksenhandicap, psykiatri, misbrug, socialt udsatte og hjælpemiddelområdet.
 • Indgående praktisk og teoretisk kendskab til de store velfærdsområder (bl.a. servicelov og beskæftigelseslov).
 • Undervisning, vejledning, supervision og faglig sparring.
 • Tilsyn med og behandling af magtanvendelsesindberetninger for botilbud og plejecentre.

 Erhvervsforløb:

Enkeltmandsvirksomhed, dec. 2016:

Konsulentydelser, undervisningsforløb, sagssupervision og faglig sparring til kommuner og virksomheder inden for social- og sundhedsretten.

Gribskov Kommune, 2008 – 2011 og 2012 – dec. 2016:

Fuldtidsansat i Gribskov Kommune siden 2008 i forskellige stillinger, dels generel juridisk rådgivning, dels inden for det sociale og arbejdsmarkedsrettede område.

 • Fagchef for myndighedsteamet ”Handicap, Psykiatri og Hjælpemidler”, der varetager myndighedsfunktion for bl.a. handicappede børn og voksne, psykisk syge, socialt udsatte, hjemløse og misbrugere.
 • Formand for visitationsudvalg for handicap, social og STU
 • Medlem af kommunens pensionsudvalg og generel videns person inden for forvaltningsret samt social-, sundheds- og arbejdsmarkedslovgivning.
 • Godkendelse og tilsyn med bl.a. plejefamilier, opholdssteder og botilbud for børn og voksne.
 • Behandling af magtanvendelsesindberetninger.
 • Dagtilbud, skoler og udsatte børn og unge.
 • Fagperson på komplicerede klagesager.

Sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komité og Det Etiske Råd (2005-2008 og 2011-2012):

Første instans behandling af akutte forsøg og forsøg med kortlægning af individets arvemasse samt klageinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer vedrørende godkendelse af medicinske forsøg på mennesker.

Roskilde Statsamt, sekretariatet for Det Sociale Nævn 2003-2005:

Sekretariatet for Det Sociale Nævn og Psykiatriklagenævnet. Klagesagsbehandling inden for det social- og arbejdsmarkedsretlige område samt sagsbehandling psykiatriklagenævnet.

Børnepsykiatrisk ambulatorium, Bispebjerg Hospital 1992-2002:

Børnepsykiatriske undersøgelser, civilretlige undersøgelser, forældreevneundersøgelser og familiebehandling.

Psykiatrisk afdeling Glostrup:

Lukket, sikret modtageafdeling for svært psykisk syge.

Andet:

Blandet kirurgisk afdeling, Hobro Sygehus.

Børnehospitalet i Risskov (børne- og ungdomspsykiatri).

Civilsamfund og frivilligt arbejde:

 • Siden 2012 frivillig juridisk rådgiver i ”Anonym rådgivning” i Frivilligcenter, Fredensborg, hvor borgere kan søge hjælp og gratis juridisk rådgivning.
 • Gennem 15 år aktivt medlem af bestyrelsen i Andelsboligforeningen, og siden Grundejerforeningen, Nøddehøj.
 • Tidligere medlem af forældrebestyrelser i børnenes daginstitutioner og skoler.
 • Tidligere fodboldtræner for juniorpiger i Vejlby Idrætsklub. Siden medlem af bestyrelsen og formand for damefodboldafdelingen.

Erhvervs- og uddannelsesforløb i oversigt.

Dec.    16 –               :  Opstart af egen virksomhed: Ret & Tvang – Abildconsulting
Maj    13 – dec. 16 : Fagchef/teamleder i Handicap, Psykiatri og Hjælpemidler, Center for Social og Sundhed, Gribskov Kommune
Okt.    12 – apr. 13 : Konsulent, Center for Børn og Unge, Gribskov Kommune
Okt.    11 – okt. 12 : Specialkonsulent, sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komite og Etisk Råd
Mar.   11 – okt. 11 : Teamleder, Job og Helbred (sygedagpenge), Gribskov Kommune
Sep.    08 – mar. 11 : Juridisk konsulent, Tilsynsenheden, Gribskov Kommune
Feb.    05 – sep. 08 : Fuldmægtig, sekretariatet for Den Centrale Videnskabsetiske Komité
Maj    03 – feb. 05 : Fuldmægtig, Statsamtet Roskilde, Det Sociale Nævn og Psykiatriklagenævn

Den offentlige lederuddannelse:

 • Det personlige lederskab
 • Personaleledelse
 • Kommunikation