Magtanvendelser

Jeg tilbyder dialogbaserede kurser og undervisning for botilbud og plejecentre i reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten. Kurset kan holdes hos jer, og I skal derfor blot stille et lokale til rådighed, hvor der er plads til jer alle. Se mere om indhold under punktet ydelser

Den personlige friheds ukrænkelighed

Den personlige frihed er ukrænkelig. Princippet er stadfæstet i Grundloven, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og indgår i FN-Konventionen om rettigheder for mennesker med handicap.

Derfor er det også vigtigt, at vi har regler for området, idet det sikrer retssikkerheden for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke selv er i stand til at tage vare på egen tilværelse og som ofte ikke er i stand til at give et gyldigt samtykke.

Reglerne har også betydning for de personalegrupper, der i det daglige arbejder med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, da reglerne er med til at sikre det grundlag, som arbejdet udføres på.

Mindsteindgrebsprincippet

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse mest muligt, og sikre at det kun er de indgreb, der er absolut nødvendige for at undgå personskade, der lovligt kan iværksættes.

Formålet i forhold til at begrænse magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten tilgodeses først og fremmest gennem den måde arbejdet tilrettelægges på – pædagogisk, omsorgsmæssigt såvel som plejemæssigt.

En lovligt iværksat magtanvendelse skal opfylde en række betingelser afhængigt af, hvilken foranstaltning, der ønskes iværksat.

Helt generelt kan man om magtanvendelser og iværksættelse af disse, sige:

  • At de aldrig må træde i stedet for personlig omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand
  • Der skal foreligge den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne
  • At man inden foranstaltningen iværksættes har prøvet at opnå frivillig medvirken
  • Den mindst indgribende foranstaltning altid går forud for den mere indgribende
  • At magtanvendelse altid skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt

Dialogbaserede kurser i magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten