Plejecentre

Jeg tilbyder dialogbaserede kurser og undervisning på plejecenteret i reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten. Kurset kan afholdes hos jer, og I skal blot stille et lokale til rådighed, hvor der er plads til de medarbejdere, som skal deltage. Se mere om indhold under punktet ydelser

I takt med at vi bliver ældre, er der også flere og flere borgere med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder demens, som får ophold på plejehjem og plejecentre. Medarbejderne oplever i stigende grad at stå i dilemmaer imellem, på den ene side at skulle respektere den enkeltes integritet og selvbestemmelse, og på den anden side at sikre omsorg og værdighed for den enkelte.

Kommunerne har pligt til at føre tilsyn med plejeboliger, plejehjem og plejecentre. Der føres bl.a. tilsyn med, hvordan opgaverne løses og med kvaliteten af plejen. Derudover er det kommunen/myndigheden, som skal godkende magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten. Bl.a. derfor er det vigtigt, at medarbejderne kender reglerne for området.

Serviceloven indeholder regler om, hvilke former for indgreb i selvbestemmelsesretten, som lovligt kan sættes i værk. Beslutninger om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten skal træffes af den ansvarlige myndighed, men der er også situationer, hvor beslutningen træffes på stedet af medarbejderen, for at afværge en nærliggende risiko for væsentlig personskade – enten på borgeren eller på andre.

Senest er sundhedsloven ændret, så man nu kan tvangsbehandle varigt inhabile, der fx indlægges på hospitalet. Tidligere har det været sådan, at hvis den inhabile i ord eller handling modsatte sig behandling – ja så kunne man som udgangspunkt ikke behandle – uanset hvad en værge evt. måtte give samtykke til.

I dagligdagen står medarbejderen ofte i situationer, hvor der er en række afvejninger af forskellige hensyn – hensynet til den enkeltes værdighed og tryghed eller hensynet til andre. Mange spørgsmål rejser sig, når man skal sikre omsorgen for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne uden samtidig at anvende magt.

  • For hvad stiller man egentlig op, når borgeren, hverken vil vaskes eller have børstet tænder
  • Hvordan forholder man sig, når den demente borger ønsker at forlade boligen, eller
  • Hvad stiller man op, når borgeren er aggressiv og slår ud efter medarbejdere og medbeboere, og
  • Må man låse borgeren inde i sin lejlighed for at skærme andre
  • Hvilken betydning har de nye regler for tvangsbehandling af varigt inhabile?

Disse og en række andre spørgsmål må medarbejderne dagligt stille sig selv i arbejdet med fx demente borgere.

Det siger sig selv, at man altid skal søge at undgå anvendelse af magt og udøvelse af indgreb i selvbestemmelsesretten og dette tilgodeses først og fremmes gennem den måde arbejdet tilrettelægges på.

En lovligt iværksat magtanvendelse skal opfylde en række betingelser afhængigt af, hvilken foranstaltning, der ønskes iværksat. Reglerne på området er komplekse, men de sikrer retssikkerheden for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke selv er i stand til at tage vare på egen tilværelse og som ofte ikke er i stand til at give et gyldigt samtykke. Derudover har reglerne også stor betydning for de personalegrupper, der i det daglige arbejder med disse mennesker.

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse mest muligt, og sikre at det kun er de indgreb, der er absolut nødvendige, der lovligt kan iværksættes.

Der tilbydes dialogbaseret kursus hos jer, hvilket sikrer, at mange medarbejdere på samme tid kan modtage fælles undervisning, og dermed også have fælles refleksioner. Med afsæt i lovens bestemmelser, gennemgås:

  • Servicelovens formål, herunder formålet med reglerne om magtanvendelse
  • Omsorgspligt og omsorgspligtens dilemma
  • Forskellige former for magtanvendelse (SEL §§ 124-129)
  • Snitflader til anden lovgivning – fx sundhedsloven
  • Hvem træffer afgørelse, hvem giver tilladelse og hvem skal underrettes