Sagssupervision og faglig sparring

Tilbuddet er målrettet sagsbehandlere, der arbejder inden for handicap-, psykiatri- og sundhedsområdet i kommunen og kan være individuelt såvel som i mindre grupper/teams.

Der kan fx tages afsæt i konkrete sager, hvor sagsbehandleren forinden har gjort sig overvejelser omkring, hvad der ønskes sagssupervision eller sparring til. Som eksempel kan nævnes at få:

  • Overblik over sagen – er de nødvendige oplysninger til stede for at kunne træffe afgørelse.
  • Sparring i forhold til skønsmæssige vurderinger i sagen.
  • Afklaring af juridiske spørgsmål og overvejelser i forhold til kvalitetsstandarder, jura og Ankestyrelsens praksis.
  • Refleksioner over problemstillinger og dilemmaer i forhold til borgeren, familien, samarbejdspartnere mv.
  • Overgangssager fra barn til voksen.
  • Overvejelser i forhold til snitflader til anden lovgivning, andre forvaltninger eller anden sektor.

Formål:

Det overordnede formål med sagssupervision og faglig sparring kan være forskelligt fra kommune til kommune og fra sagsområde til sagsområde, men det vil altid være et formål at få den enkelte sagsbehandlers faglige og personlige ressourcer bragt i spil i forhold til sagen.

Målet:

Målet er at afdække problemstillinger og gennem sagssupervision og sparring at sagsbehandleren bliver afklaret i forhold til de afgørelser som skal træffes.

Inden forløbets start:

Forud for starten aftales forløb, formål og hyppighed, ligesom det aftales, hvordan sagsbehandleren forbereder sig til sagssupervisionen.

Sagsområder kan fx være:

  • Børnehandicap, herunder merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, botilbud, STU, ledsagelse, overgang fra barn til voksen mv.
  • Voksenhandicap, herunder personlig og praktisk hjælp, støttekontaktperson, BPA, merudgiftsydelse, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, botilbud, plejeorlov, orlov til pasning af døende mv.
  • Psykiatri, socialt udsatte, misbrugsbehandling, herunder stof- og alkoholbehandling, støttekontaktperson, snitflader til jobcenteret, herberg, botilbud mv.