Tilsyn

Botilbud og misbrugsbehandlingstilbud skal i dag godkendes af Socialtilsyn og fremgå af Tilbudsportalen. Det er også Socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn ved såvel anmeldte som uanmeldte tilsynsbesøg.

Når tilsynet er gennemført træffes der afgørelse om, hvorvidt tilbuddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og om tilbuddet er generelt egnet til at modtage den målgruppe, som tilbuddet har beskrevet. Tilsynsrapporten, som udarbejdes, sendes i partshøring inden temavurderingerne lægges på Tilbudsportalen.

Jeg tilbyder assistance i forbindelse med tilsynsbesøg eller opfølgning på tilsynsbesøg. Det kan fx dreje sig om:

  • Forberedelse til tilsynsbesøg
  • Bistand til dialog med Tilsynet, fx i forbindelse med skærpet tilsyn eller påbud, herunder hjælp til udarbejdelse af handleplan
  • Hjælp til udarbejdelse af høringssvar ved partshøring af tilsynsrapporten.
  • Udarbejdelse af handleplan i forhold til udfordringer i tilbuddet som en tilsynsrapport måtte pege på i forhold til godkendelsesgrundlaget.
  • Gennemførelse af en handleplans punkter med henblik på opretholdelse af godkendelse.