Tvangsbehandling efter Sundhedsloven – Ny

Kurset tilbydes som udgangspunkt som et mindre supplement i forbindelse med kursus i magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten.

Kurset er målrettet medarbejdere og personale, der arbejder med voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne – det kan være på botilbud såvel som i arbejdet med fx demente på plejecentre.

Dialog undervejs skal sikre, at kurset opleves praksisnært og brugbart i forhold til efterfølgende fælles refleksioner i personalegruppen.

  • Hvad betyder de nye regler om tvangsbehandling?
  • Hvem beslutter iværksættelse af tvangsbehandling?

Formål:

Formålet med kurset at give medarbejderne større indsigt i og forståelse for reglerne om tvagsbehandling i forbindelse med udøvelse af sundhedsfaglig virksomhed. Kurset kan med fordel vælges som supplement til kursus i magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten i socialt og pædagogisk arbejde med borgere, som har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Indhold og tilrettelæggelse:

Kurset er tilrettelagt, så der er mulighed for at inddrage dilemmaer fra egen dagligdag og stille spørgsmål undervejs

Med afsæt i lovens bestemmelser, gennemgås:

  • Reglerne for tvangsbehandling
  • Snitflader til anden lovgivning – fx psykiatriloven og serviceloven
  • Hvem træffer afgørelse, hvem giver tilladelse og hvem skal underrettes

Inden kursets start:

Forud for kurset vil underviseren have været i dialog med tilbuddet i forhold til særlige ønsker eller særlige problemstillinger, som der er et ønske om, at der lægges særlig vægt på.

Heldags eller halvdags:

Kurset tilbydes som som udgangspunkt som supplement til halvdagskursus og heldagskursus. Et heldagskursus kan tilrettelægges, så en hel medarbejdergruppe kan deles i to og modtage undervisning hhv. formiddag og eftermiddag.